नीति

सि.नं शीर्षक
1 Land Utilization Policy २०६९ डाउनलोड
2 राष्ट्रिय मल नीति २०५८ डाउनलोड
3 राष्ट्रिय कृषि-वन नीति २०७६ डाउनलोड